ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ จากประสบการณ์ทำงาน ซื้อ ขาย บ้าน คอนโด ที่ดิน

รวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ คุ้มค่า คุ้มราคา ทำเลที่ตั้ง ปัจจัยสภาพแวดล้อม

ครอบครัวอบอุ่นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยด้วย

สไตล์บ้านที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทยควรเป็นอย่างไร ถ้าไม่รู้จักสภาพอากาศในเมืองไทยก็คงจะสร้างบ้านให้เหมาะสมไม่ได้ สภาพอากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยคือร้อนชื้นและฝนชุก ดังนั้นลักษณะบ้านจึงต้องสอดคล้องกับสภาพอากาศ และใช้ประโยชน์จากสภาพอากาศได้ จากสภาพอากาศที่ร้อนและมีแสงแดดมาก ลักษณะของบ้านจึงควรใช้ประโยชน์จากแสงแดดได้ แต่ไม่ควรเก็บกักความร้อนไว้ในบ้าน บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยจึงไม่ควรมีผนังเป็นกระจกเพราะจะเก็บกักความร้อน แต่ควรใช้ผนังประเภทอิฐมวลเบาที่กันความร้อนได้ดี ลักษณะของหลังคาควรจะมีชายคากันแดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแดดในตอนบ่าย บ้านควรจะใช้แสงสว่างจากธรรมชาติให้มากเพื่อประหยัดพลังงาน

เนื่องจากที่อยู่อาศัยถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่

ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์ เพราะชีวิตของมนุษย์ส่วนใหญ่ ในแต่ละวันมักจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านพักอาศัย ทั้งการพักผ่อนหลับนอน และการทำกิจกรรมต่างๆภายในครอบครัว ส่วนเวลาที่เหลือเป็นเวลาของการทำงานหรือทำกิจกรรมในสถานที่อื่นๆ ดังนั้นจึงนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะขาดเสียมิได้ เพราะเป็นสถานที่ที่มีประโยชน์ในการป้องกันความร้อน ความหนาว แดด ลม ฝน ตลอดจน ป้องกันสัตว์และแมลงมารบกวน แต่การมีบ้านพักอาศัยนั้นจำต้องคำนึงถึงคุณภาพในหลายๆด้าน ให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการพักอาศัยด้วย คือ จะต้องเป็นบ้านที่ถูกสุขลักษณะ

การออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพดี กระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกาย ปัจจุบันคนเราออกกำลังกายลดน้อยลง และอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและไขมัน ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ เสี่ยงให้เกิดโรคอ้วน โรคความดันหัวใจหลอดเลือดเบาหวานและมะเร็งตามมา อาจเนื่องจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการออกกำลังกาย เช่นอากาศร้อน พื้นที่ไม่เพียงพอ อีกทั้งขาดจุดดึงดูดให้รู้สึกอยากออกกำลังกาย ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายและในที่สุดก็ล้มเลิกการออกกำลังกายไป

ความสำคัญของที่อยู่อาศัย

1. เป็นสถานที่คุ้มแดด คุ้มฝน ลม ความร้อน ความหนาว และอันตรายต่างๆจากสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นภัยธรรมชาติ
2. เป็นสถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบาย
3. บ้านเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจ และช่วยสร้างความรู้สึกเข้าหมู่พวกทางเศรษฐกิจ
4. บ้านเป็นแหล่งผลิตพลเมืองดีให้แก่สังคม เพราะที่อยู่อาศัยมีผลต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์ และด้านสติปัญญา

Thu, September 25 2014 » ความรู้ บ้าน คอนโด ที่ดิน » Comments Off on ครอบครัวอบอุ่นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยด้วย

สาธารณสุขเสมือนเป็นหมอใกล้บ้านที่ชาวบ้านพึ่งพาได้

s12-14

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างรวดเร็ว

ทำให้คนเราต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด การปรับตัวนี้เองทำให้มีผลต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัว การเจ็บป่วยแต่ละครั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อการดูแลรักษา ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ก็ช่วยได้บ้างเฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น แต่การดูแลสุขภาพหลังการเจ็บป่วยให้ฟื้นคืนสู่สภาพดังเดิมนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายเอง การเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ที่กล่าวมาส่งผลให้ภาครัฐต้องมีการปรับปรุงระบบและวิธีการบริหารจัดการให้สิทธิเสรีภาพประชาชนมากขึ้น ตลอดจนมีการกระจายอำนาจการบริหารราชการส่วนกลางไปสู่การบริหารราชการท้องถิ่นมากขึ้น

แนวทางเกี่ยวกับสุขภาพในปัจจุบันเป็นการดูแลสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมเรื่องของสุขภาพ ต้องเริ่มต้นจากบุคคล ครอบครัว และนำไปสู่ชุมชน โดยให้ชุมชนมีการดูแลส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลป้องกันโรคต่างๆ ในเบื้องต้น โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายในองค์กร สาธารณสุขชุมชนเป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาคนที่จะออกไปเป็นผู้ดูแลสุขภาพ ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี กระบวนการสุขภาพไม่สามารถปราศจากความร่วมมือของชุมชนได้ เนื่องด้วยหลักง่ายๆที่ว่าชุมชนเป็นบ้านจริงๆแตกต่างจากสถานพยาบาลที่ผู้ป่วยจะใช้เวลาเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น

สาธารณสุขชุมชน มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชน ด้วยการส่งเสริมและผลักดันให้สมาชิกในชุมชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพว่าเป็นหน้าที่ของตนเองไม่ใช่เรื่องของแพทย์หรือพยาบาล เพื่อลดการพึ่งพาสาธารณสุขในอนาคต ส่วนภาครัฐก็ต้องปรับบทบาทของตนมาเป็นผู้ให้การสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็น เช่น องค์ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรต่างๆที่ชุมชนต้องการ โดยคนในสังคมไทยทุกคนมีหลักประกันที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ และเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาค รวมทั้งอยู่ในครอบครัว ชุมชน และสังคมที่มีความเพียงพอทางสุขภาพ มีศักยภาพ มีการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ

ระบบสาธารณสุขเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับชุมชนมาก

เปรียบเสมือนญาติพี่น้องที่บำบัดทุกข์แก่ชาวบ้าน คนทำงานสุขภาพจะมองเพียงว่าเป็นงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องใส่หัวใจลงไปด้วย ต้องสื่อสารกับชุมชนถึงความจำเป็นในเรื่องต่างที่มีผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ หรืออาจสอดแทรกองค์ความรู้อื่นๆ การพัฒนาทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปเน้นเทคโนโลยีชั้นสูงที่ซับซ้อน ทำให้บริการสุขภาพปฐมภูมิซึ่งเป็นระบบการดูแลสุขภาพที่คนทำงานสาธารณสุขเสมือนเป็นหมอใกล้บ้านที่ชาวบ้านพึ่งพาได้ รู้จักชีวิต เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวบ้าน ไม่ได้รับการให้คุณค่าจากสังคมส่วนใหญ่ เนื่องด้วยผู้เกี่ยวข้องต่างหลงใหลในความศักดิ์สิทธิ์ของเทคโนโลยีทางการแพทย์

Mon, August 25 2014 » ความรู้ บ้าน คอนโด ที่ดิน » Comments Off on สาธารณสุขเสมือนเป็นหมอใกล้บ้านที่ชาวบ้านพึ่งพาได้

การดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและนอกบ้านเพื่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย

6

ดูแลสภาพแวดล้อมรอบบ้านมาสำรวจรอบบ้านเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีและลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยการจัดสวน เพื่อช่วยให้อากาศสะอาดและสดชื่นขึ้น อาจเป็นสวนกระถาง สวนแนวตั้งสำหรับพื้นที่น้อย หรือสวนดาดฟ้าสำหรับบ้านในเมือง ก็ช่วยให้ผ่อนคลายได้ไม่น้อย ป้องกันฝุ่นและเสียงดังจากถนนด้วยการทำรั้ว ซึ่งรั้วทึบจะป้องกันได้ดีที่สุด แต่จะดูทึบและอึดอัด อาจทำเป็นรั้วต้นไม้ ปลูกไม้เลื้อยอย่างตีนตุ๊กแกคลุมผนัง ปลูกต้นไม้สลับกับผนังทึบ หรือใช้วัสดุที่มีผิวสัมผัสต่างกัน ก็ลดความอึดอัดลงได้ กำจัดปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่น น้ำขังหรือวัชพืชรกทึบที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและสัตว์ที่ไม่พึงประสงค์

ทำบ้านปลอดฝุ่น เราหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับฝุ่นที่มากับลมไม่ได้ แต่สามารถลดที่กักเก็บฝุ่นภายในบ้านได้ด้วยวิธีการดังนี้ ลดซอกมุมซึ่งอาจเป็นที่เก็บฝุ่นตั้งแต่การวางแปลนบ้านและเฟอร์นิเจอร์ไม่ให้เกิดซอกเล็กซอกน้อย หรือพื้นที่ที่เข้าไม่ถึง โดยเฉพาะส่วนที่มักสกปรกง่ายอย่างห้องครัวและห้องน้ำ ทำที่เก็บของหรือตู้แบบปิดได้ เพื่อกันฝุ่น อีกทั้งยังดูเรียบร้อย อาจใช้วัสดุโปร่งอย่างกระจกใส – ฝ้า พอลิคาร์บอเนต และอะคริลิกทำหน้าบาน ก็จะไม่ดูทึบตัน  ปูพื้นและทำผนังด้วยวัสดุไม่เก็บฝุ่น มีรอยต่อน้อย และทำความสะอาดง่าย เช่น กระเบื้อง เซรามิก หินขัด ซีเมนต์ขัดมัน ไม้ผิวเรียบรวมทั้งวัสดุบุเฟอร์นิเจอร์ที่สามารถถอดซักและดูแลง่าย

กำจัดสิ่งปฏิกูล เศษอาหารและขยะจากบ้านเรือนนับว่าเป็นครัวชั้นดีที่ดึงดูดสัตว์และแมลงพาหะของโรคร้าย จึงต้องมีระบบจัดเก็บที่ดี แยกขยะเปียก-แห้ง โดยเฉพาะเศษอาหารจากครัวต้องมีฝาปิดมิดชิดและนำไปทิ้งทุกเย็น เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งดึงดูดหนูและแมลงสาบที่ออกหากินตอนกลางคืน เก็บของให้เป็นระเบียบ มิดชิด และหลีกเลี่ยงการวางของกองกับพื้น เพราะจะเป็นที่อยู่ของสัตว์และแมลงได้ สำรวจรอยแตกร้าวของบ้าน ที่อาจเป็นทางเข้าของสัตว์และแมลงทุก 3 เดือน โดยเฉพาะทางหรือรางระบายน้ำ แนวท่อน้ำทิ้งจากครัวและห้องน้ำ ช่องโหว่ตามหลังคาและฝ้าชายคา รอยร้าวของผนังบ้าน

เปิดให้แสงสว่างเข้าและอากาศถ่ายเทอย่าปล่อยให้บ้านมืดทึบและอับชื้น เพราะจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค และทำให้รู้สึกอึดอัดจนอยู่ไม่สบาย ทำช่องเปิดให้มีแสงธรรมชาติเข้ามาได้ทั่วบ้าน โดยเฉพาะห้องที่มีความชื้นสูงอย่างห้องน้ำและห้องครัว อาจทำหน้าต่างหรือสกายไลท์ให้แสงแดดส่องถึง เพื่อช่วยฆ่าเชื้อโรคและลดความชื้น ทำช่องเปิดให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก แม้จะติดเครื่องปรับอากาศไว้ ก็ควรเปิดหน้าต่างเป็นครั้งคราว ให้อากาศภายนอกได้หมุนเวียนเข้ามาบ้าง และช่วยลดกลิ่นอับได้ด้วย

Mon, July 28 2014 » ความรู้ บ้าน คอนโด ที่ดิน » Comments Off on การดูแลสิ่งแวดล้อมภายในบ้านและนอกบ้านเพื่อสุขภาพของผู้อยู่อาศัย

บ้านสุขภาพอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจการดำรงชีวิตยุคปัจจุบัน

253194
คงต้องยอมรับความจริงกันว่า ปัจจุบันมนุษย์ ได้ใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติด้วยความ ฟุ่มเฟือยและมากเกินความจำเป็น เพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับการดำเนินชีวิตตนเองจนส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ไม่ว่าจะ เป็นปัญหาในเรื่องภาวะโลกร้อนต่อเนื่องถึงเรื่องอาหารการกินและการใช้ชีวิตในระบบ สังคมที่ซับซ้อน สิ่งเหล่านี้เริ่มย้อนกลับมาทำลายวงจรชีวิตของเราชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ โมเดลการดำรงชีวิตใหม่ๆ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างมนุษย์และธรรมชาติ จึงเป็นทางเลือกที่ไม่อาจปฏิเสธในการดำรงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันเพื่อต่อลมหายใจให้กับชีวิตของตนเอง บ้านสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่กำลังได้รับความสนใจใน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตยุคปัจจุบัน

บ้านสุขภาพคืออะไร มีความแตกต่างจากบ้านปกติที่อาศัยอย่างไร หากมองภาพกว้างๆ คงไม่มีอะไรแตกต่างกันมากนัก โดยเฉพาะในเรื่องความอบอุ่นใจจากการใช้ชีวิตร่วมกันในระบบครอบครัว ซึ่งยังคงเป็นหัวใจสำคัญของคำว่าบ้าน เพียงแต่ในอดีตการสร้างบ้านมักคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัย มั่นคงเเข็งแรง และประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก มากกว่าที่จะคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและ สุขภาพ

สำหรับบ้านสุขภาพ คือ ห่างไกลจากมลพิษ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นคำขวัญที่เราได้ยินบ่อยๆ ผสมผสานกับระบบการจัดบ้านให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพที่แข็งแรง มีความสุขทั้งสภาพร่างกายและจิตใจ สามารถนำพลังจากลมและแสงแดด ซึ่งเป็นพลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษน้อยที่สุด มาใช้ ให้เกิดประโยชน์มากที่สุด บ้านสุขภาพต้องเริ่มที่การออกแบบ บ้านสุขภาพที่ดีจะต้องมีความโปร่ง มีหน้าต่างบ้านพอสมควร เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีแสงแดดเล็ดลอดเข้าถึงในบ้านได้ มีการติดตั้งพัดลมดูดอากาศในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม เช่น ห้องครัว ห้องนอน ภายในห้องน้ำควรมีการแยกส่วนเปียกส่วนแห้งออกเป็นสัดส่วน เพื่อลดความอับชื้น ซึ่งเป็นบ่อเกิดของเชื้อรา

บ้านสุขภาพ ต้องกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด โครงสร้างบ้านตลอดจนอุปกรณ์ตกแต่งภายใน จะต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการใช้สี ควรหลีกเลี่ยงสีที่มีส่วนผสมของสารเคมีที่เป็นพิษต่อระบบทางเดินหายใจ ควรเลือกวัสดุอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ภายในบ้านที่ทำจากวัสดุธรรมชาติหรือเส้นใยธรรมชาติ บ้านสุขภาพ ต้องสะอาด ปลอดฝุ่น เพราะฝุ่นละอองและไรฝุ่น คือสาเหตุสำคัญของโรคภูมิแพ้ซึ่งเป็นโรคยอดฮิตของคนในยุคนี้ บ้านเพื่อสุขภาพควร เป็นบ้านที่ดูแลง่าย สะอาด ปราศจากฝุ่นละออง มีความโปร่งโล่ง สว่าง ด้วยแสงแดดจากธรรมชาติ ไม่ควรใช้ผ้าหนาๆ หนักๆ ที่เก็บฝุ่นได้ดีมาทำเป็นผ้าม่าน ปลอกหมอนอิง หรือผ้าหุ้มเบาะ หลีกเลี่ยงการปูพรมเต็มห้องเพื่อป้องกันปัญหาในเรองฝุ่น หากต้องการปูพรม ให้เลือกพรมชิ้นและปูเฉพาะจุด ซึ่งจะดูแลได้ง่ายกว่า ส่วนพื้นบ้านก็ควรใช้พื้นผิวเรียบๆ เช่น พื้น กระเบื้อง พื้นหิน พื้นไม้ ซึ่งไม่เก็บฝุ่น สามารถทำความสะอาด ได้ง่าย

บ้านสุขภาพ ไม่จำเป็นเสมอไปว่าจะต้องเป็นบ้านที่สร้างขึ้นมาใหม่ เราสามารถนำวิธีการและแนวคิดมาประยุกต์หรือ ดัดแปลงบ้านที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันเพื่อปรับปรุงให้เป็นบ้านสุขภาพได้เช่นเดียวกัน นอกจากจะช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นการเพิ่มพูนสายใยแห่งความรักของคนในครอบครัวให้มีความแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของการมีสุขภาพชีวิตที่ดีขึ้นร่วมกัน

Sat, June 21 2014 » ความรู้ บ้าน คอนโด ที่ดิน » Comments Off on บ้านสุขภาพอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจการดำรงชีวิตยุคปัจจุบัน

การให้ความสำคัญเกี่ยวกับฮวงจุ้ยและทิศทางของตัวบ้าน

ความเชื่อมีผลต่อการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ของประชากรในแต่ละท้องถิ่น

ซึ่งแต่ละท้องถิ่นก้จะมีความเชื่อ และประเพณี ปฏิบัติ ท่าแตกต่างกันไปตามแต่ละสังคมนั้นๆ อาทิเช่นการฝังศพของแต่ละเชื้อชาติ ศาสนา ก็จะมีพิธีกรรม พิธีการที่แตกต่างกันออกไป ส่วนความเชื่อตามหลักการของชัยภูมิและฮวงจุ้ยนั้นเป็นการสั่งสมประสบการณ์ของผู้คนในยุคสมัยที่เทคโนโลยียังไม่เจริญ แต่ประสบการณ์เหล่านี้เกิดจากการลองผิดลองถูก การพบจอของจริงมาก่อนแล้วจึงนำมาสั่งสอนลูกหลานกันต่อๆมาอีกทอดหนึ่ง จึงกลายเป็นความเชื่อ เป็นสังคม และเป็นวัฒนธรรม การปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงยุคปัจจุบัน

ตามหลักวิทยาศาสตร์ที่เราทราบกันดีก็คือ พลังของแม่เหล็กย่อมส่งผลต่อธาตุเหล็กเสมอ โดยที่ในเลือดของมนุษย์ทุกคนจะมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบหลักนั่นเอง โดยที่เลือดของมนุษย์ทุกคนจะมีธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบหลักนั่นเอง จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมกระแสพลังของแม่เหล็กโลกจึงมามีอิทธิพลต่อชีวิตของคนได้ บ้านของเราทุกคนก็เช่นกันเดียวกันที่ต่างก็สร้างอยู่ท่ามกลางสนามพลัของแม่เหล็กโลก โดยที่บ้านแต่ละหลังก็จะหันทำมุมกับเส้นแรงของแม่เหล็กไม่เท่ากัน โดยที่บ้านแต่ละหลังก็จะหันทำมุมกับเส้นแรงของแม่เหล็กไม่เท่ากัน จึงได้รับพลังงานที่แตกต่างกันเข้ามาอยู่ในบ้าน และด้วยเหตุที่ว่าพวกเราใช้ชีวิตอยู่ในบ้านกันวันละ 8-10 ชั่วโมงทุกวัน ดังนั้นพลังของแม่เหล็กโลกที่สะสมตัวอยู่ในบ้านจึงได้อิทธพลต่อชีวิตของคนค่อนข้างมาก

การสร้างบ้านในปัจจุบันผู้ปลูกบ้านบางรายให้ความสำคัญกับการดูฮวงจุ้ยหรือทิศทางของตัวบ้านก่อนสร้างบ้าน ไม่ว่าจะเป็นห้องต่างๆหรือการหันหน้าของตัวบ้าน ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะจ้างซินแสที่เชี่ยวชาญหรือมีชื่อเสียงในการดูฮวงจุ้ย การเลือกทิศบ้านถือเป็นสิ่งสำคัญในทางฮวงจุ้ย เพราะประตูบ้านเป็นช่องเปิดที่มีขนาดที่ใหญ่ที่สุดของบ้าน ซึ่งเป็นจุดที่กระแสอากาศภายนอกจะมาเกิดปฏิสัมพันธ์กับอากาศภายในบ้านได้มากที่สุด หากเราเลือกบ้านที่หันไปในทิศทางใดก็จะเท่ากับเราเลือกที่จะรับพลังงานในรูปแบบนั้นๆ ยิ่งถ้าเราเลือกรับพลังงานในทิศที่เป็นมงคลแล้ว ก็ยิ่งเป็นการเสริมโชคลาภให้กับเจ้าของบ้านด้วย

ความสำคัญกับการดูฮวงจุ้ยเพื่อสร้างบ้าน

– ที่ดินไม่ควรอยู่ในทิศที่มีถนนวิ่งเข้าหา
– ที่ดินไม่ควรเป็นรูปถุง หรือ หน้ากว้างหลังแคบ
– หน้าที่ดินอิงน้ำและหลังพิงเขา ยกเว้นแต่ถ้าเป็นสายน้ำพุ่งเข้าหาที่ดินจะไม่ดี
– ประตูหน้าต้องไม่ตรงกับประตูหลังโดยไม่มีอะไรมาขวางกั้นจะไม่ดี
– ห้ามจอดรถหรือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงใต้ห้องนอนใหญ่
– ห้ามมีแนวคานขวางบนเตียงนอน

Tue, June 3 2014 » ความรู้ บ้าน คอนโด ที่ดิน » Comments Off on การให้ความสำคัญเกี่ยวกับฮวงจุ้ยและทิศทางของตัวบ้าน