ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ จากประสบการณ์ทำงาน ซื้อ ขาย บ้าน คอนโด ที่ดิน

รวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ คุ้มค่า คุ้มราคา ทำเลที่ตั้ง ปัจจัยสภาพแวดล้อม

ครอบครัวอบอุ่นขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของที่อยู่อาศัยด้วย

สไตล์บ้านที่เหมาะสมกับสภาพอากาศในเมืองไทยควรเป็นอย่างไร ถ้าไม่รู้จักสภาพอากาศในเมืองไทยก็คงจะสร้างบ้านให้เหมาะสมไม่ได้ สภาพอากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองไทยคือร้อนชื้นและฝนชุก ดังนั้นลักษณะบ้านจึงต้องสอดคล้องกับสภาพอากาศ และใช้ประโยชน์จากสภาพอากาศได้ จากสภาพอากาศที่ร้อนและมีแสงแดดมาก ลักษณะของบ้านจึงควรใช้ประโยชน์จากแสงแดดได้ แต่ไม่ควรเก็บกักความร้อนไว้ในบ้าน บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยจึงไม่ควรมีผนังเป็นกระจกเพราะจะเก็บกักความร้อน แต่ควรใช้ผนังประเภทอิฐมวลเบาที่กันความร้อนได้ดี ลักษณะของหลังคาควรจะมีชายคากันแดด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแดดในตอนบ่าย บ้านควรจะใช้แสงสว่างจากธรรมชาติให้มากเพื่อประหยัดพลังงาน

เนื่องจากที่อยู่อาศัยถือว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยสี่

ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการดำรงชีพของมนุษย์ เพราะชีวิตของมนุษย์ส่วนใหญ่ ในแต่ละวันมักจะใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านพักอาศัย ทั้งการพักผ่อนหลับนอน และการทำกิจกรรมต่างๆภายในครอบครัว ส่วนเวลาที่เหลือเป็นเวลาของการทำงานหรือทำกิจกรรมในสถานที่อื่นๆ ดังนั้นจึงนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่จะขาดเสียมิได้ เพราะเป็นสถานที่ที่มีประโยชน์ในการป้องกันความร้อน ความหนาว แดด ลม ฝน ตลอดจน ป้องกันสัตว์และแมลงมารบกวน แต่การมีบ้านพักอาศัยนั้นจำต้องคำนึงถึงคุณภาพในหลายๆด้าน ให้มีสภาพที่เหมาะสมต่อการพักอาศัยด้วย คือ จะต้องเป็นบ้านที่ถูกสุขลักษณะ

การออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยมีสุขภาพดี กระตุ้นให้เกิดการออกกำลังกาย ปัจจุบันคนเราออกกำลังกายลดน้อยลง และอาหารส่วนใหญ่เป็นอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตและไขมัน ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ เสี่ยงให้เกิดโรคอ้วน โรคความดันหัวใจหลอดเลือดเบาหวานและมะเร็งตามมา อาจเนื่องจากสภาพแวดล้อมปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการออกกำลังกาย เช่นอากาศร้อน พื้นที่ไม่เพียงพอ อีกทั้งขาดจุดดึงดูดให้รู้สึกอยากออกกำลังกาย ทำให้เกิดความเบื่อหน่ายและในที่สุดก็ล้มเลิกการออกกำลังกายไป

ความสำคัญของที่อยู่อาศัย

1. เป็นสถานที่คุ้มแดด คุ้มฝน ลม ความร้อน ความหนาว และอันตรายต่างๆจากสิ่งแวดล้อมทั้งที่เป็นภัยธรรมชาติ
2. เป็นสถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบาย
3. บ้านเป็นสิ่งหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจ และช่วยสร้างความรู้สึกเข้าหมู่พวกทางเศรษฐกิจ
4. บ้านเป็นแหล่งผลิตพลเมืองดีให้แก่สังคม เพราะที่อยู่อาศัยมีผลต่อการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยให้มีพัฒนาการทั้งทางด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านอารมณ์ และด้านสติปัญญา

Thu, September 25 2014 » ความรู้ บ้าน คอนโด ที่ดิน