ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ จากประสบการณ์ทำงาน ซื้อ ขาย บ้าน คอนโด ที่ดิน

รวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์คุณภาพ คุ้มค่า คุ้มราคา ทำเลที่ตั้ง ปัจจัยสภาพแวดล้อม

สาธารณสุขเสมือนเป็นหมอใกล้บ้านที่ชาวบ้านพึ่งพาได้

s12-14

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองอย่างรวดเร็ว

ทำให้คนเราต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด การปรับตัวนี้เองทำให้มีผลต่อสุขภาพโดยไม่รู้ตัว การเจ็บป่วยแต่ละครั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพื่อการดูแลรักษา ถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค ก็ช่วยได้บ้างเฉพาะค่ารักษาพยาบาลเท่านั้น แต่การดูแลสุขภาพหลังการเจ็บป่วยให้ฟื้นคืนสู่สภาพดังเดิมนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่เราต้องจ่ายเอง การเปลี่ยนแปลงทางด้านต่างๆ ที่กล่าวมาส่งผลให้ภาครัฐต้องมีการปรับปรุงระบบและวิธีการบริหารจัดการให้สิทธิเสรีภาพประชาชนมากขึ้น ตลอดจนมีการกระจายอำนาจการบริหารราชการส่วนกลางไปสู่การบริหารราชการท้องถิ่นมากขึ้น

แนวทางเกี่ยวกับสุขภาพในปัจจุบันเป็นการดูแลสุขภาพที่เน้นการสร้างเสริมเรื่องของสุขภาพ ต้องเริ่มต้นจากบุคคล ครอบครัว และนำไปสู่ชุมชน โดยให้ชุมชนมีการดูแลส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเอง นอกจากนี้ยังให้ชุมชนเป็นผู้ดูแลป้องกันโรคต่างๆ ในเบื้องต้น โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกๆฝ่ายในองค์กร สาธารณสุขชุมชนเป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาคนที่จะออกไปเป็นผู้ดูแลสุขภาพ ซึ่งจะตอบสนองความต้องการของชุมชนได้เป็นอย่างดี กระบวนการสุขภาพไม่สามารถปราศจากความร่วมมือของชุมชนได้ เนื่องด้วยหลักง่ายๆที่ว่าชุมชนเป็นบ้านจริงๆแตกต่างจากสถานพยาบาลที่ผู้ป่วยจะใช้เวลาเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น

สาธารณสุขชุมชน มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสุขภาพของคนในชุมชน ด้วยการส่งเสริมและผลักดันให้สมาชิกในชุมชนตระหนักถึงการดูแลสุขภาพว่าเป็นหน้าที่ของตนเองไม่ใช่เรื่องของแพทย์หรือพยาบาล เพื่อลดการพึ่งพาสาธารณสุขในอนาคต ส่วนภาครัฐก็ต้องปรับบทบาทของตนมาเป็นผู้ให้การสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็น เช่น องค์ความรู้ เทคโนโลยี และทรัพยากรต่างๆที่ชุมชนต้องการ โดยคนในสังคมไทยทุกคนมีหลักประกันที่จะดำรงชีวิตอย่างมีสุขภาวะ และเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างเสมอภาค รวมทั้งอยู่ในครอบครัว ชุมชน และสังคมที่มีความเพียงพอทางสุขภาพ มีศักยภาพ มีการเรียนรู้ และมีส่วนร่วมในการจัดการสุขภาพ

ระบบสาธารณสุขเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับชุมชนมาก

เปรียบเสมือนญาติพี่น้องที่บำบัดทุกข์แก่ชาวบ้าน คนทำงานสุขภาพจะมองเพียงว่าเป็นงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องใส่หัวใจลงไปด้วย ต้องสื่อสารกับชุมชนถึงความจำเป็นในเรื่องต่างที่มีผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ หรืออาจสอดแทรกองค์ความรู้อื่นๆ การพัฒนาทางการแพทย์ที่เปลี่ยนแปลงไปเน้นเทคโนโลยีชั้นสูงที่ซับซ้อน ทำให้บริการสุขภาพปฐมภูมิซึ่งเป็นระบบการดูแลสุขภาพที่คนทำงานสาธารณสุขเสมือนเป็นหมอใกล้บ้านที่ชาวบ้านพึ่งพาได้ รู้จักชีวิต เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวบ้าน ไม่ได้รับการให้คุณค่าจากสังคมส่วนใหญ่ เนื่องด้วยผู้เกี่ยวข้องต่างหลงใหลในความศักดิ์สิทธิ์ของเทคโนโลยีทางการแพทย์

Mon, August 25 2014 » ความรู้ บ้าน คอนโด ที่ดิน